• +30 24210 74966
 • api-sec@e-ce.uth.grΣτόχος του Προγράμματος

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και νέων δεξιοτήτων από πτυχιούχους ειδικοτήτων και εκτός Πληροφορικής, ώστε να επιτύχουν την ανάπτυξη ικανοτήτων για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, την συγκρότηση γνωστικής υποδομής, καθώς και την εμβάθυνση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας. Οι φοιτητές του Προγράμματος λαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν Τεχνολογίες Λογισμικού, Υλικού Η/Υ, Δικτύων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Επιστήμη Δεδομένων, κ.α. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν διαμορφώσει το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο ώστε:

 • να αντιμετώπιζουν τις αυξανόμενες επαγγελματικές απαιτήσεις
 • να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις στο διαρκώς αναπτυσσόμενο και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον με την περαιτέρω έρευνα και μελέτη
 • να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδοΑπευθύνεται σε

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» παρέχει εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και νέες δεξιοτήτες σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ακόμα και από επιστημονικά αντικείμενα εκτός Πληροφορικής. Ειδικότερα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών.
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν.Διάρκεια Φοίτησης

 • Η διάρκεια φοίτησης για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα .
 • Εργαζόμενοι φοιτητές μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης.Τέλη φοίτησης

Για την παρακολούθηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η καταβολή τέλους φοίτησης το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 3600€ . Η καταβολή του τέλους φοίτησης πραγματοποιείται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Υποτροφίες

 • Το Πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 • Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση στη διάρκεια των σπουδών.
Σύμβουλος καθηγητής

 • Kάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει Σύμβουλο Καθηγητή, από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ο οποίος επιβλέπει τη φοίτηση και την πρόοδό του.
 • Ο Σύμβουλος Καθηγητής παρακολουθεί την πορεία του φοιτητή, τον συμβουλεύει σε ακαδημαϊκά, οργανωτικά ή διοικητικά θέματα και εισηγείται θέματα που τον αφορούν στη Σ.Ε.
 • Ο φοιτητής οφείλει να ενημερώνει τον Σύμβουλο Καθηγητή για την πορεία των σπουδών του και ειδικότερα για την τελική διαμόρφωση των μαθημάτων στα οποία εγγράφεται κάθε εξάμηνο κυρίως στην περίπτωση που υποχρεούται να επαναλάβει κάποιο μάθημα.
Διεξαγωγή Μαθημάτωv

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος ΗΜΜΥ του ΠΘ απογευματινές ώρες από Παρασκευή απόγευμα ως Κυριακή και υποστηρίζονται με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές.Μαθήματα

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση σε δώδεκα (12) Μεταπτυχιακά Μαθήματα, τρία σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα του πρώτου έτους είναι υποχρεωτικά ενώ του δευτέρου έτους επιλογής. Το πρόγραμμα σπουδών δίνει έμφαση στη θεωρητική διδασκαλία, τη διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων καθώς και την εκπόνηση πρακτικών εργασιών από του φοιτητές του Προγράμματος. Η διδασκαλία των μαθημάτων συνίσταται σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως, μια (1) εκ των οποίων τουλάχιστον αφιερώνεται στην διεξαγωγή φροντιστηριακών ή/και εργαστηριακών ασκήσεων.


1o Εξάμηνο

Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μία εισαγωγή στα συστατικά στοιχεία ενός υπολογιστικού συστήματος, την αναπαράσταση δεδομένων, τα βασικά μαθηματικά εργαλεία και τους αλγορίθμους. Τα καλυπτόμενα θέματα περιλαμβάνουν: Συστατικά στοιχεία ενός υπολογιστή, Αριθμητικά Συστήματα και πράξεις, Αποθήκευση Δεδομένων, Οργάνωση Υπολογιστών (Υλικό, Λειτουργικό σύστημα, Λογισμικό), Επαγωγή και Αναδρομή, Σχέσεις και Συναρτήσεις, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Τεχνικές Απαρίθμησης, Διακριτή Πιθανότητα, Γραφήματα και Δένδρα.
Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στον προγραμματισμό, δομές επανάληψης, δομές ελέγχου, διαχείριση συμβολοσειρών, επίλυση προβλημάτων μέσω εξαντλητικής απαρίθμησης (guess and check) και προσεγγιστικών λύσεων, αποσύνθεση, αφαίρεση, συναρτήσεις, ομάδες δεδομένων (tuples), λίστες, συνώνυμα (aliasing), αναδρομή, λεξικά, έλεγχο, αποσφαλμάτωση, εξαιρέσεις, έλεγχοι κατά το χρόνο εκτέλεσης (assertions), εκτίμηση επίδοσης αλγόριθμου, αναζήτηση και ταξινόμηση, γραφικά περιβάλλοντα με χρήση python.
Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στην Άλγεβρα Boole, βασικές συνδυαστικές πύλες, πίνακες αληθείας, απλοποίηση με χάρτες Karnaugh, απλοποίηση με τη μέθοδο Quine-McCluskey, ακολουθιακά στοιχεία και κυκλώματα, διαγράμματα και πίνακες καταστάσεων, σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων, ελαχιστοποίηση καταστάσεων, μνήμες RAM, αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων (Finite State Machines), γενική περιγραφή της οργάνωσης ενός Η/Υ, εισαγωγή στη συμβολική γλώσσα μηχανής (assembly) με έμφαση στην assembly του επεξεργαστή MIPS, υποστήριξη διαδικασιών (procedures) στο υλικό (hardware) ενός Η/Υ, μικρο-αρχιτεκτονική επεξεργαστών MIPS, υλοποίηση μικρο-αρχιτεκτονικής ενός κύκλου μηχανής, τμήμα ελέγχου και τμήμα δεδομένων, μικρο-αρχιτεκτονική διοχέτευσης (pipeline), προβλήματα που δημιουργεί η διοχέτευση όπως δομικά λάθη, λάθη δεδομένων και λάθη ελέγχου (structural, data, control hazards), ιεραρχία μνήμης και μνήμες cache. Απόδοση συστήματος με ιεραρχία μνήμης, εικονική μνήμη (Virtual Memory).

2o Εξάμηνο

Το μάθημα πραγματεύεται τις ακόλουθες έννοιες: κλάσεις, κατασκευαστές, υπερφόρτωση μεθόδων, static/final methods/variables, δημιουργία αντικειμένων, κατασκευαστές αντιγραφείς, πρόσβαση στα πεδία της κλάσης, κληρονομικότητα και πολυμορφισμός, abstract/final classes, method overriding, πακέτα & περιοριστές πρόσβασης, διεπαφές (Interfaces), εξαιρέσεις, File I/O (binary Ι/Ο και Stream I/O), εμφωλευμένες κλάσεις (ανώνυμες, τοπικές, στατικές), Generics & Java Collections Framework.
Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔBΔ), αρχιτεκτονική ενός ΣΔΒΔ, μοντελοποίηση δεδομένων με το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων, σχεσιακό μοντέλο, μετατροπή Μοντέλου Οντοτήτων - Συσχετίσεων στο σχεσιακό, σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακός λογισμός, γλώσσα SQL (ορισμός και διαχείριση δεδομένων), γνωριμία με ένα Σχεσιακό Σύστημα Βάσεων Δεδομένων, συναρτησιακές εξαρτήσεις και κανονικοποίηση, σχεδιασμός μίας BΔ, φυσική οργάνωση ενός ΣΔΒΔ, μέσα αποθήκευσης, οργανώσεις αρχείων και κατάλογοι.
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές μία εισαγωγή στις βασικές δομές δεδομένων, τους κύριους αλγορίθμους ταξινομήσεως και αναζητήσεως και τις τεχνικές σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων. Τα καλυπτόμενα θέματα περιλαμβάνουν: εισαγωγή στις ασυμπτωτικές εκτιμήσεις, επιδόσεις χειρότερης, μέσης και επιμερισμένης περιπτώσεως. Βασικές δομές δεδομένων (Πίνακες, Λίστες, Στοίβες, ουρές FIFO, Διπλοουρές), Στατικά – Δυναμικά Δένδρα και οι διελεύσεις τους, Δυαδικό Ψάξιμο και Εισαγωγή και Ανάλυση των συγκριτικών αλγορίθμων ταξινομήσεως (Εισαγωγής, Επιλογής, Φυσαλίδας, Αναμικτήρα, Ταχυδιάταξη, Σωρού, Συγχωνεύσεως), και των με διανομή αλγορίθμων ταξινομήσεως (Κάδου, Σημαντικότερου Ψηφίου και Λιγότερου Σημαντικού Ψηφίου), Δενδρικές Δομές Λεξικού: Απλά και Ισοζυγισμένα Δένδρα (AVL, (a,b), Ερυθρόμαυρα) Εισαγωγή στον Κατακερματισμό και στα Αδιάτακτα Λεξικά (Κατακερματισμός με Αλυσίδες, Με Ανοικτή Διευθυνσιοδότηση), Ουρές Προτεραιότητας, Γραφήματα (Μη κατευθυνόμενα και Κατευθυνόμενα). Διαπεράσεις Γραφημάτων και Εφαρμογές τους (Συνεκτικότητα, Δισυνεκτικότητα, Συντομότερα Μονοπάτια, Επικαλύπτοντα Δένδρα), Τεχνικές Σχεδιασμού Αλγορίθμων (Διαίρει και Βασίλευε, Δυναμικός Προγραμματισμός, Απληστία, Οπισθοδρόμηση, Διακλάδωση και Οριοθέτηση), Δυσεπίλυτα Προβλήματα.

3o Εξάμηνο

Το μάθημα πραγματεύεται βασικές έννοιες και τεχνολογίες που συναντώνται στα δίκτυα υπολογιστών όπως είναι τα πρωτόκολλα HTTP,TCP/IP, Ethernet, κτλ. Ακολουθείται μία προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, σύμφωνα με την φιλοσοφία οργάνωσης των δικτύων σε επίπεδα, ξεκινώντας από το επίπεδο της εφαρμογής και φτάνοντας μέχρι αυτό της ζεύξης. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς λειτουργούν οι δικτυακές εφαρμογές και έμφαση θα δοθεί σε εφαρμογές του διαδικτύου όπως είναι το e-mail και το πρωτόκολλο HTTP καθώς και τα βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο Ίντερνετ (TCP/IP). Το μάθημα θα περιλαμβάνει και εργαστήριο στο οποίο οι φοιτητές θα αποκτήσουν πρακτική εμπειρία στον προγραμματισμό δικυτακών εφαρμογών καθώς και κατανόηση των διαφόρων πρωτοκόλλων μέσω λογισμικού προσομοίωσης δικτύων.
Το μάθημα περιλαμβάνει βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού και πραγματεύεται θέματα όπως κύκλος ζωής λογισμικού, μοντελοποίηση διεργασιών ανάπτυξης, σύγχρονες διεργασίες ανάπτυξης λογισμικού (agile development, extreme programming, scrum) & εργαλεία (agile management, code versioning), εξαγωγή απαιτήσεων, σχεδίαση του συστήματος και των υποσυστημάτων, αντικειμενοστρεφής σχεδίαση και βασικές τυπικές σημειογραφικές προσεγγίσεις (UML), πρότυπα αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης λογισμικού, συγγραφή του κώδικα, έλεγχος των προγραμμάτων και του συστήματος - Continuous integration, Unit testing, συντήρηση του συστήματος, οργάνωση και διοίκηση έργων λογισμικού, μετρικές ποιότητας και εκτίμηση κόστους.
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις τεχνολογίες και διαδικασίες ανάπτυξης εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό (Web). Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν βασικές έννοιες διαδικτύωσης (Internet, WWW, Web 2.0), πρωτόκολλο ΗΤΤΡ, αρχιτεκτονική πελάτη/εξυπηρετητή (client-server) στον παγκόσμιο ιστό, λειτουργίες και υλοποίηση πελάτη Web, δυναμική εκτέλεση υπο-προγραμμάτων στον πελάτη (DHTML, CSS, Javascript), αρχές σχεδιασμου εύχρηστων διεπαφών στον παγκόσμιο ιστό (web-style design), δυναμική εκτέλεση υπο-προγραμμάτων στον εξυπηρετητή (CGI scripts, servlets/EJBs), ασφάλεια, αναζήτηση πληροφορίας, τεχνολογίες πυλών Web (portals).
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές έναν αριθμό από επιλεγμένα προχωρημένα θέματα στο πεδίο της Κρυπτογραφίας και της Ασφάλειας Υπολογιστών. Αρχικά, αναλύονται βασικά θέματα ασφάλειας και μελετώνται οι κατηγορίες απειλών και τα σημεία ευπάθειας των πληροφοριακών συστημάτων, πρωτόκολλα παροχής ασφάλειας: IPSec, SSL, SSH,PGP, MIME, SET και θέματα ασφάλειας σε επίπεδο TCP/IP. Μελετώνται εφαρμογές και συστήματα στα οποία είναι επιτακτική η χρήση ασφάλειας, π.χ., δίκτυα, πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε φράγματα ασφαλείας, εργαλεία καταγραφής, εργαλεία άμυνας, πρότυπα και πολιτικές και νομικά θέματα. Παρουσιάζονται θέματα σύγχρονης κρυπτογραφίας με έμφαση σε κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, ψηφιακών υπογραφών, και ψευδοτυχαίων αριθμών. Κενά ασφαλείας σε Λειτουργικά Συστήματα, Κοινωνική Μηχανική και ζητήματα ιδιωτικότητας.
Το μάθημα αυτό πραγματεύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ και έχει βασικό του στόχο την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας που δίνει έμφαση στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε διαδικασίες δια βίου μάθησης που απευθύνονται σε ευρείς ομάδες στόχους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών προσχολικής ηλικίας, μαθητών δημοτικού, μαθητών γυμνασίου, μαθητών λυκείου, και ενηλίκων συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών. Το μάθημα καλύπτει τις θεωρίες μάθησης που προτείνουν προδιαγραφές για τη σχεδίαση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού (ΕΛ). Το μάθημα αναλύει παραδοσιακές και σύγχρονες μεθοδολογίες μάθησης όπως συνεργατική μάθηση, εξερεύνηση, μάθηση με δράση, μάθηση σε κίνηση, μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων, μάθηση μέσω εργασιών, κ.α. Στη συνέχεια το μάθημα επικεντρώνεται στη στοχοθεσία και τα κίνητρα στη διδασκαλία της νοηματοδοτημένης μάθησης αξιοποιώντας τις τεχνολογίες ως γνωστικά αντικείμενα, Αναζήτηση και πρόσβαση σε πληροφορία, Επικοινωνία, Κατασκευή γνώσης, Εννοιολογική χαρτογράφηση, Προγραμματισμός, Μοντελοποίηση, Προσομοιώσεις, Εκπαιδευτικά Παιχνίδια. Επιπλέον, το μάθημα επικεντρώνεται στο πως η τεχνολογία μπορεί να συμβάλλει σε συνδυασμό με παιδαγωγικές θεωρίες στην ανάπτυξη βασικών εγκάρσιων δεξιοτήτων όπως οι ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες γλωσσών, επιχειρηματική σκέψη, κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη, εργασία σε ομάδες.

4o Εξάμηνο

Το μάθημα πραγματεύεται έννοιες όπως δεδομένα και ιδιότητες, προ-επεξεργασία δεδομένων, αποθετήρια δεδομένων, κύβος δεδομένων και ανάκτηση πληροφοριών, συχνά πρότυπα και συσχετίσεις δεδομένων, κατηγοριοποίηση, συσταδοποίηση, αναγνώριση ανωμαλιών, προχωρημένες τεχνικές (π.χ., χειρισμός πολλαπλών διαστάσεων στην αναγνώριση προτύπων, εξόρυξη προτύπων με περιορισμούς, προχωρημένες τεχνικές κατηγοριοποίησης, νευρωνικά δίκτυα), δεδομένα και ροές μεγάλου όγκου.
Τα καλυπτόμενα θέματα περιλαμβάνουν: κύκλο ανάπτυξης & εγκατάστασης εφαρμογής, περιβάλλον εξομοιωτή, βασική δομή εφαρμογής, βασικά και προχωρημένα στοιχεία διεπαφής χρήστη, διαχείριση δραστηριοτήτων, αποθήκευση δεδομένων, αλληλεπίδραση με άλλες εφαρμογές, πρόσβαση σε αισθητήρες, κοινοποίηση περιεχομένου, πολυμέσα, σύνδεση με το διαδίκτυο & νέφος.
Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή στα ενσωματωμένα συστήματα, ζητήματα απόδοσης, ενεργειακής κατανάλωσης, κόστους, λειτουργικότητας, ασφάλειας κοκ. σε ενσωματωμένα συστήματα, μεθοδολογία σχεδιασμού λογισμικού σε ενσωματωμένα συστήματα, αλληλεπίδραση λογικού και υλικού/αρχιτεκτονικής σε σύγχρονα ενσωματωμένα συστήματα, ενσωματωμένοι επεξεργαστές (παράδειγμα επεξεργαστή ARM), αρχιτεκτονική Systems on chip βασισμένα στον επεξεργαστή ARM, βελτίωση της απόδοσης μιας εφαρμογής μέσω λογισμικού, βελτίωση της απόδοσης μιας εφαρμογής μέσω υλικού, επιταχυντές υλικού (hardware accelerators) και η χρήση τους για την βελτίωση της απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης μιας εφαρμογής.
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της Μηχανικής Μάθησης και τις εφαρμογές της. Να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν την φύση κάθε προβλήματος, να επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο επίλυσης και να επαληθεύουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Στο μάθημα αναλύονται θεμελιώδεις αλγόριθμοι και τεχνικές μηχανικής μάθησης που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Συνοπτικά, θέματα που παρουσιάζονται είναι: μάθηση με επίβλεψη (γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση, support vector machines, νευρωνικά δίκτυα, δέντρα αποφάσεων), μάθηση χωρίς επίβλεψη (συσταδοποίηση, recommender systems), εφαρμογές μηχανικής μάθησης, αξιολόγηση ποιότητας αποτελεσμάτων (bias/variance).
Το μάθημα πραγματεύεται θέματα από την περιοχή των ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα ακόλουθα θέματα θα καλυφθούν. Εισαγωγή στα ασύρματα δίκτυα, επισκόπηση προηγούμενων συστημάτων, υπαρχόντων συστημάτων 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Γενιάς, Αδόμητα δίκτυα, ΙΕΕΕ Πρότυπα και πιο συγκεκριμένα το 802.11. Θεμελιώδεις αρχές διάδοσης σε ασύρματα περιβάλλοντα: Διάδοση σε ελεύθερο χώρο, Διαλείψεις, πολλαπλές διαδρομές. Η επικοινωνία μέσω ασύρματης ζεύξης και η μεταχείριση του κινητού χρήστη που αλλάζει σημείο σύνδεσης με το δίκτυο, τεχνικές για την εξασφάλιση συνεχούς διασύνδεσης και ποιότητας υπηρεσίας στους χρήστες και στις εφαρμογές των ασύρματων / κινητών δικτύων. Παρεμβολές, Έλεγχος Ισχύος σε ασύρματα δίκτυα. Θα εξεταστούν τα χαρακτηριστικά των ασύρματων ζεύξεων, η πολλαπλή πρόσβαση με το σύστημα CDMA, τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (ΙΕΕΕ 802.11), η κυψελωτή πρόσβαση στο Διαδίκτυο, οι αρχές διαχείρισης της κινητικότητας των χρηστών, η δρομολόγηση σε κινητούς χρήστες και το κινητό IP καθώς και τα αδόμητα κινητά δίκτυα. Το μάθημα περιλαμβάνει και εργαστήρια στα οποία οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια πιο πρακτική εμπειρία με τεχνολογίες ασύρματων δικτύων χρησιμοποιώντας λογισμικό προσομοίωσης καθώς και με την πρόσβαση σε πραγματικό πειραματικό ασύρματο δίκτυο.
Το μάθημα περιγράφει έννοιες και μεθόδους με σκοπό την κατανόηση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση, και την εφαρμογή σε διαδικασίες μάθησης μαθησιακών παιχνιδιών και ψηφιακών μαθησιακών παιχνιδιών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει εισαγωγή σε ψηφιακά παιχνίδια, αναδυόμενες μεθοδολογίες ενεργούς μάθησης και μάθησης μέσω εμπειρίας, αναδυόμενες μεθοδολογίες διερευνητικής μάθησης και μάθησης μέσω προβλημάτων, σοβαρά παιχνίδια, σχεδιασμός παιχνιδιών, παιχνιδοποίηση (gamification), στοιχεία παιχνιδιών, μηχανισμοί παιχνιδιών, εφαρμογές μαθησιακών παιχνιδιών σε ευρύτερες διαδικασίες μάθησης, παιχνίδια για ειδικούς σκοπούς.